przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Ogłoszenie - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Wspólnoty Gruntowej Wsi Gąsawy Rządowe

2020-11-18 10:06

Logo - wspólnota Gruntowa Gąsawy Rządowe
OGŁOSZENIE
 
WSPÓLNOTA GRUNTOWEJ WSI GĄSAWY RZĄDOWE


OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWYCH   NIEZABUDOWANYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI GĄSAWY RZĄDOWE

Lp. Nr działek Powierzchnia w  m2 Położenie działek Opis nieruchomości Cena  wywoławcza/wadium PLN
1. 94/8 3014 m2 Gmina Jastrząb, obręb Gąsawy Rządowe w pobliżu Stacji PKP Szydłowiec Nieruchomość gruntowa niezabudowana o szerokości ok. 40 m oraz długości ok. 78 m, zlokalizowana przy drodze powiatowej i drodze wewnętrznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty leśne. 

62 000 zł
Wadium
6 200 zł

2. 94/13 3052 m2 Gmina Jastrząb, obręb Gąsawy Rządowe w pobliżu Stacji PKP Szydłowiec Nieruchomość gruntowa niezabudowana o szerokości ok. 40 m oraz długości ok. 76 m, zlokalizowana przy drodze powiatowej i drodze wewnętrznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty leśne. W części działki znajduje się oczko wodne. 55 000 zł
Wadium
5 500 zł
3. 94/18 3010 m2 Gmina Jastrząb, obręb Gąsawy Rządowe w pobliżu Stacji PKP Szydłowiec Nieruchomość gruntowa niezabudowana o szerokości ok. 40 m oraz długości ok. 76 m, zlokalizowana przy drodze powiatowej i drodze wewnętrznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty leśne. 

60 000 zł
Wadium
6 000 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 1300
w Świetlicy w Gąsawach Rządowych

System informacji przestrzennej - Wizualizaja działek

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018r., niżej wymienione działki predysponowane są do funkcji:

Działki nr ewid. 94/8, 94/13 i 94/18 to „Obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej” – symbol MU.

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Wspólnoty Gruntowej cały dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości będzie przeznaczony na prace wykończeniowe poddasza Świetlicy w Gąsawach Rządowych oraz na rozbudowę infrastruktury na działce 713 Wspólnoty Gruntowej w Gąsawach Rządowych Niwach.

 

W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:

 • wpłacą wadium do dnia 17.12.2020 r. na konto Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe Nr 41 1240 5732 1111 0010 4300 9427;
 • na dowodzie wpłaty należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium oraz okazać komisji przetargowej w dniu przetargu;
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 • pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym;
 • osoby fizyczne (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadają dokument potwierdzający tożsamość uczestnika postępowania przetargowego);
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim przystępują do przetargu wspólnie lub posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości;
 • osoby prawne posiadają aktualny odpis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

Procedury przetargowe:

 • osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem umowy sprzedaży pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licytacji.
 • organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o terminie miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Zarząd Wspólnoty Gruntowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • wysokości postąpienia wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej,
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
 • cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)
 • komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 • szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać pod nr telefonu: 518 742 698 Marzena Golińska Przewodnicząca Wspólnoty Gruntowej.

 

 

 

[PDF] - treść ogłoszenia

 


Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 10. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 12. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 13. SDI - Portal Mapowy
 14. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 15. Codziennik Prawny
 16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 17. LGD na piaskowcu
 18. WKU Radom
 19. KRUS
 20. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 21. Piaskowiec Szydłowiecki
 22. BHP w rolnictwie
 23. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 24. Mikroporady
 25. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 26. Szczepienia
 27. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 28. NSP 2011
 29. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich