przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2019-02-04 14:57

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Wójt Gminy Jastrząb
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące

 1. Rodzaj zadania:
  Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców Gminy Jastrząb - prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i juniorów.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  40 000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Złożona oferta winna spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
  2. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię statutu potwierdzoną za zgodność,
   • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące),
   • sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności.
  3. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jastrząb, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.
 4. Termin realizacji zadania:
  • do 31 grudnia 2019 r.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem pełnej nazwy oferenta i adresu oraz tytułu zadania w Urzędzie Gminy Jastrząb do dnia 27.02.2019 r. do godz. 15 00 .
  2. Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Bodo, tel, (048) 6284868.
  3. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Jastrząb.
  2. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. W 2018 r. na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowano kwotę 35 000,00 zł.


Wójt Gminy Jastrząb        
Andrzej Bracha            

 

[PDF] - Informacja dotycząca konkursu ofert odnośnie realizacji zadania publicznego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia