przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Gmina Jastrząb uczciła Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2020-02-04 14:31

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 
Wójt Gminy Jastrząb
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 

I. Rodzaj zadania:

Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców Gminy Jastrząb – prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i juniorów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

40 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Złożona oferta winna spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
1. Do oferty należy dołączyć:
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność,
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące),
- sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności.
2. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jastrząb, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

do 31 grudnia 2020 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem pełnej nazwy oferenta  i adresu oraz tytułu zadania w Urzędzie Gminy Jastrząb do dnia 27.02.2020 r. do godz. 1500.
2. Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Długosz, tel. (048) 6284868.

Wzór oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy Jastrząb.
2. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII. W 2019 r. na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowano kwotę 40 000,00 zł.

  Wójt Gminy                   
 
 Andrzej Bracha                

 

 

[PDF] - Informacja dotycząca konkursu ofert odnośnie realizacji zadania publicznego w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. SDI - Portal Mapowy
 13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 14. Codziennik Prawny
 15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 16. LGD na piaskowcu
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 27. NSP 2011
 28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich