przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2010-06-02 13:39

Wójt Gminy Jastrząb – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 
I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Jastrząb.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1-10 czerwca 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. nr 26)
 
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Jastrząb
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
Sekretariat (pok. nr 15)

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Jastrząb
mgr Zofia Kosno

Załączniki:

 

Konkurs na najładniejszy przydomowy ogród

2010-05-19 14:46

WÓJT GMINY JASTRZĄB

o g ł a s z a

K O N K U R S

na najładniejszy przydomowy ogród
 „Mój ogród wizytówką Gminy Jastrząb”

 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jastrząb.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5. Termin zgłoszeń: do dnia 10.06.2010r. Druki zgłoszeń i regulamin konkursu są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.jastrzab.gmina.waw.pl.Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.

 

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

2010-03-31 14:25

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Aktywna integracja w Gminie Jastrząb
- szansą na lepsze jutro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje Projekt
w ramach Działania 7.1. „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

        1. bezrobotnych chcących znaleźć pracę
        2. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
        3. zamierzających poprawić swoją sytuację na rynku pracy 
        4. zamieszkujących na terenie Gminy Jastrząb

PROJEKT ZAKŁADA:

       1. Szkolenia zawodowe
       2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
       3. Doradztwo Zawodowe Indywidualne
       4. Trening Umiejętności Interpersonalnych
       5. Konsultacje Psychologiczne
       6. Badania w zakresie medycyny pracy
      7. Wsparcie finansowe na okres 9 miesięcy dla uczestników Projektu w postaci zasiłków celowych (w wysokości ok. 110 zł na osobę).

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 01 marca 2010 r.
do
30 kwietnia 2010 r.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywna integracja w Gminie Jastrząb- szansą na lepsze jutro

2010-03-31 13:37

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje projekt w ramach Działania 7. 1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pragnących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach organizowanych w ramach Projektu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:


      1. osoby długotrwale bezrobotne - w szczególności kobiety (co jednak nie wyklucza możliwości udziału bezrobotnych mężczyzn)
      2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Informacja ze spotkania sprawozdawczego w OSP Nowy Dwór

2010-03-30 09:00

     W dniu 5.03.2010 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Nowym Dworze.
W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZOW OSPRP  w Radomiu dh Zbigniew Gołąbek, Prezes ZO Powiatowego dh Aleksy Sasin, Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno, sekretarz Gminy Jan Gula, Dowódca J.R.G Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Kapitan Jacek Pytlak.

      Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP w Nowym Dworze Waldemara Figarskiego przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Waldemar Figarski . W sprawozdaniu poruszone zostały tematy obchodów  45 lecia i przekazania samochodu.  Rok 2009 był dla jednostki rokiem ciężkiej pracy za co jednostka została doceniona przez władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobre funkcjonowanie straży nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy a zwłaszcza dużego zaangażowania Pani Wójt Zofii Kosno.
W dniu 2.08.2009 odbyła się msza polowa z okazji 45 lecia, odznaczenia sztandaru i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Pana Arkadiusza Kowalczyka. Mszę odprawiło 2 księży: Proboszcz Zbigniew Tuchowski i ks. doktor Albert Warso  pracujący w Watykanie.
W roku 2009 wykonano szereg prac: wymieniono okna, docieplono centrum informatyczne.

Prace te zostały wykonane dzięki sponsorom:
      Pani Zofii Kosno – Wójtowi Gminy Jastrząb,
      Panu Arkadiuszowi Kowalczykowi,
      Panu Marcinowi Mindzie,
      Panu Leszkowi Piszczkowi oraz dużym zaangażowaniem druhów z Nowego Dworu.

Uroczysty Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu

2010-03-30 08:40

      Uroczystość Dnia Kobiet obchodzona jest niemalże przez wszystkie Kobiety w naszym kraju. W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniu 09.03.2010 spotkały się przedstawicielki płci pięknej by świętować w swoim gronie. Wszystkich obecnych gości uroczyście  powitała Pani Wójt Gminy Zofia Kosno i zaprosiła do wspólnego świętowania.  Specjalnie dla wszystkich zgromadzonych  Kobiet z okazji ich święta uczestnicy Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu oraz Zespół Ludowy z Woli Lipienieckiej przygotowali pełen humoru i  atrakcji występ artystyczny. Dzieci świetnie odnalazły się w roli aktorów, komików i piosenkarzy. Nie obyło się także bez życzeń i upominków, które na ręce kobiet złożyli: V-ce Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kosno oraz Sekretarz Gminy Jastrząb - Jan Gula.

Informacja

2010-03-30 08:21

     W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniach 17-21 lutego rozegrany został turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy powyżej 13 lat, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli: Wójt Gminy, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” i koło sportowe świetlicy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy:

W I grupie zwyciężyli:

      1. I miejsce – Sasal Dominik,

      2 .II miejsce – Kościelniak Łukasz,

      3. III miejsce – Bednarek Mateusz.

W II grupie udział wzięli m. in.:

      1. Zofia Kosno – Wójt Gminny,

      2. ks. Janusz Krupa – proboszcz parafii w Gąsawach Rządowych,

      3. Sylwester Minda – sołtys Jastrzębia,

      4. Wojciech Warso – prezes KS Jastrząb,

      5. Marian Kosno – prezes TKKF Jastrząb.

Informacja z walnego zebrania OSP w Woli Lipienieckiej Małej

2010-03-29 14:14

          W dniu 19 lutego 2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze  OSP w Woli Lipienieckiej Małej, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009. Zatwierdzono również plan działalności na rok 2010.

       Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego   - Pan Piotr Szprendałowicz, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Pan Zbigniew Ostrowski, Wójt Gminy Jastrząb - Pani Zofia Kosno, Sekretarz Gminy - Pan Jan Gula, Prezes ZOP ZOSP RP - druh Aleksy Sasin oraz Prezes ZOG ZOSP RP - Pan Waldemar Figarski.

      W zebraniu  pierwszy raz brali udział ochotnicy, którzy chcą wstąpić  w  szeregi i utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

     Po otwarciu  i przywitaniu zaproszonych gości przez prezesa jednostki dha Sylwestra Chęcińskiego, swoje sprawozdanie z działalności OSP przestawił naczelnik -  dh Adam Kojara.

     Poinformował, że w  2009 roku do jednostki dołączył  1 członek zwyczajny i na obecną chwilę  liczy ona 25 członków czynnych.

      Następnie powiadomił, iż liczba posiedzeń Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej w 2009 roku wynosiła  4.  Jednogłośnie udzielono  absolutorium zarządowi OSP.

II Spartakiada zimowa

2010-03-01 09:26

 

W dniach 3-4.02.2010 r. po raz VII – my z inicjatywy Wójta gminy Jastrząb Zofii Kosno zostały zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych imprezy sportowe w okresie ferii zimowych. Tym razem zawody były organizowane wspólnie z TKKF Jastrząb pod nazwą „II Spartakiada zimowa” w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Otwarcia Spartakiady dokonała Pani Wójt Zofia Kosno w obecności:

1. Dyr. ZSP – Zbigniew Sarnat
2. Prezes TKKF – Marian Kosno
3. Sekretarz U.G – Jan Gula
4. Sekretarz TKKF – Łukasz Bińkowski Pani Wójt z ogromną radością i satysfakcją powitała wszystkich zebranych a w szczególności uczniów i opiekunów z terenu całej gminy. Widać było ogromne zadowolenie w czasie powitania a to dlatego, że dzieci i młodzieży było powyżej 100.

W czasie trwania spartakiady uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w różnych konkurencjach. I tak w wyniku sportowej rywalizacji nagrodzenia zostali:

1. VI halowy turniej mini piłki nożnej chłopców
I miejsce – PSP Gąsawy Rządowe (Sadkowski Damian, Wójcik Hubert, Tyszko Jakub, Jędraszczyk Jakub, Smyk Bartłomiej)
II miejsce – PSP Nowy Dwór (Wietrak Mateusz, Długosz Adrian, Kramarski Sebastian, Matysiak Kamil, Gromek Jakub)
III miejsce – PSP Wola Lipieniecka ( Bednarczyk Bartek, Tomczyk Kamil, Kojara Artur, Szafrański Wadim, Jaworski Przemysław)  

2. IV turniej tenisa stołowego dziewczątStrona: 72 z 78
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia