przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Poradnik Interesanta/Struktura organizacyjna

WÓJT GMINY JASTRZĄB - Andrzej Bracha 


Sekretarz Gminy - Anita Gołosz

tel.: (048) 628 48 63, wewnętrzny 63, pokój 16

e-mail: sekretarz@jastrzab.com.pl


 Skarbnik Gminy - Dorota Wrzesień

tel.: (048) 628 48 64, wewnętrzny 64, pokój 17


Obsługa Biura Rady Gminy w Jastrzębiu

Elżbieta Bodo

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy, Zdrowia i Sportu

Opis stanowiska: obsługa Rady Gminy i jej organów, sprawy dotyczące opieki zdrowotnej,

kultury, sportu. OSP.

tel.: (048) 628 48 68, wewnętrzny 68, pokój 8


Kadry

Daria Sławińska

Inspektor ds. kadr i organizacji

Opis stanowiska: sprawy kadrowe

tel.: (048) 628 48 74, wewnętrzny 74, pokój 10

e-mail: dslawinska@jastrzab.com.pl


Referat Finansowy

Małgorzata Rzeszowska

Referat ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia gminnego

Opis stanowiska - księgowanie dochodów, księgowanie VAT, prowadzenie ewidencji środków

trwałych i powstałych środków trwałych

tel.: (48) 628 48 65, wewnętrzny 65, pokój 18

e-mail: rzeszowska@jastrzab.com.pl

Jadwiga Nowak,

Inspektor ds. płac i rozliczeń z pracownikami

Opis stanowiska: naliczanie i rozliczanie płac

tel.: (048) 628 48 69, wewnętrzny 69, pokój 22

e-mail: jnowak.jastrzab.com.pl

Małgorzata Rokosz

Inspektor ds. rozliczeń składek ZUS, zadania z zakresu oświaty

Opis stanowiska: rozliczanie składek pracowniczych do ZUS, prowadzenie spraw

z zakresu oświaty

tel.: (048) 628 48 69, wewnętrzny 69, pokój 22


Referat Finansowy ds. podatków i opłat

Elżbieta Gołosz

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Opis stanowiska: wymiar podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości dla osób

fizycznych, wydawanie zaświadczeń o wielkości posiadanych gruntów, przyjmowanie wniosków

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej

tel.: (048) 628 48 67, wewnętrzny 67, pokój 20

Aleksandra Burek

Inspektor ds. wymiaru podatku, opłat i księgowości podatkowej

Opis stanowiska: wymiar osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości), podatek od

środków transportowych, wystawianie upomnień, egzekucja

tel.: (048) 628 48 67, wewnętrzny 67, pokój  21

e-mail: aburek@jastrzab.com.pl


Kasa

Justyna Stępień

Kasjer

tel.: (048) 628 48 66, wewnętrzny 66, pokój 19


Referat ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Inspektor ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Opis stanowiska: pozyskiwanie środków zewnętrznych, wdrażanie, prowadzenie, monitorowanie

projektów unijnych i krajowych, promocja gminy, organizacja imprez masowych

tel.: (048) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 5

e-mail: a.dabrowska@jastrzab.com.pl

Malwina Ziętek

Inspektor ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Opis stanowiska: promocja gminy, organizacja imprez masowych

tel.: (048) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 5

e-mail: mzietek@jastrzab.com.pl


Geodezja, Rolnictwo

Magdalena Czyżewska

Podinspektor ds. gospodarki wodnej i rolnictwa

Opis stanowiska: :naliczanie i wystawianie faktur za pobór wody, rolnictwo, dodatki

mieszkaniowe, zgłaszanie bezpańskich psów, wycinka drzew

tel.: (048) 628 48 70, wewnętrzny 70, pokój 23

e-mail: mczyzewska@jastrzab.com.pl


Inwestycje

Lidia Kołodziej

Inspektor ds. Infrastruktury technicznej, inwestycji i remontów

Opis stanowiska: oświetlenie uliczne, realizacja inwestycji, drogownictwo

tel.: (048) 628 48 71, wewnętrzny 71, pokój 24

e-mail: lkolodziej@jastrzab.com.pl


Ochrona Środowiska

Magdalena Bińkowska

Inspektor ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Opis stanowiska: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięć, sprawy geologiczne, edukacja ekologiczna, uzgodnienia kartotek księgowych,

post. egzekucyjne, post. zaległościowe dot. opłat za odpady komunalne

tel.: (048) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25

e-mail: mbinkowska@jastrzab.com.pl

Bogdan Zdon

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska: system gosp. odpadami komunalnymi, gospodarka

nieruchomościami, zadaniami z zakresu ochrony środowiska, pozyskiwanie funduszy

pozabudżetowych na cele ochrony środowiska

tel.: (048) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25

e-mail: zdon@jastrzab.com.pl


Gospodarka komunalna i transport

Justyna Grzmil

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i transportu

Opis stanowiska: wydawanie, rejestracja kart drogowych, wydawanie i rozliczanie kart

drogowych, prowadzenie spraw osób skazanych na wykonywanie pracy publicznej, nadzór nad

hydroforniami w Gminie Jastrząb

tel.: (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: usc@jastrzab.com.pl


Budownictwo

Jolanta Gromek

Inspektor ds. budownictwa: planowania przestrzennego

Opis stanowiska: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego,

informacje o położeniu działek wg. planu zagosp. przestrzennego i studium, wstępne podziały

działek, warunki wodociągowe i odbiory przyłączy wodociągowych, badania okresowe i urzędu

dozoru technicznego w obiektach użyteczności technicznej, publicznej

tel.: (048) 628 48 78, wewnętrzny 78, pokój 26


Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Grzmil

Z-ca kierownika USC

Opis stanowiska: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie i wydawanie odpisów,

zaświadczeń, decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń m.in. o uznaniu ojcostwa,

przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu  w związek małżeński, wydawanie decyzji                       

w sprawie zmiany imion i nazwisk

tel.: (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: usc@jastrzab.com.pl

Dowody osobiste

Anna Matuszkiewicz 

Podinspektor ds. dowodów osobistych

Opis stanowiska: przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

tel.: (048) 628 48 75, wewnętrzny 75, pokój 6

e-mail: amatuszkiewicz@jastrzab.com.pl


Ewidencja Ludności

Lilla Grzyb

Referent ds. ewidencji ludności

Opis stanowiska: zameldowania, wymeldowania, wydawanie zaświadczeń z rejestrów

mieszkaniowych oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,

prowadzenie rejestru wyborców, sprawy wojskowe

tel.:  (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: ewidencja@gmina.waw.pl


Informatyk

Marek Tomczyk

tel.: (048) 628 48 79, wewnętrzny 79, pokój 4

e-mail: mtomczyk@jastrzab.com.pl


Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Justyna Wnukowska

Inspektor

Opis stanowiska: prowadzenie księgowości placówek oświatowych

tel.: (048) 628 40 98 wewnętrzny 98,pokój 9

Aneta Ziółczyńska

Inspektor

Opis stanowiska: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

pracowników, przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela

mianowanego, bieżąca obsługa jednostek oświatowych

tel.: (048) 628 40 98 wewnętrzny 98,pokój 9

e-mail: oswiata@jastrzab.com.pl


Lokalne Centrum Kompetencji

Dawid Nowicki

Informatyk

Opis stanowiska: pomoc w nauce podstaw obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym urządzeń mobilnych oraz korzystania z internetu dla osób w każdym wieku, ogólna pomoc informatyczna w różnych stopniach zaawansowania

tel.: (048) 628 48 60, wewnętrzny 51

e-mail: dnowicki@jastrzab.com.pl

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Newsletter
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. NSP 2011
 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 9. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 10. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 11. Codziennik Prawny
 12. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 13. LGD na piaskowcu
 14. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 15. WKU Radom
 16. KRUS
 17. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 18. Piaskowiec Szydłowiecki
 19. BHP w rolnictwie
 20. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 21. Mikroporady
 22. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 23. Szczepienia