Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Jastrząb


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Informacja w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Deklaracja na podatek leśny.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o ustalenie:

Wniosek o ustalenie: a) warunków zabudowy b) lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykaz dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu i przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obszarze rewitalizacji, działki oznaczonej w ewidencji gruntów
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/remont/wykonanie przyłącza wodociągowego/
Protokół zakończenia i odbioru robót wodociągowych

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego   
Podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (płatny)
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


 Ochrona Środowiska

- - - - - - - - - - - - - - -

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

informacja o załącznikach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

klauzula informacyjna - załącznik wymagany do wniosku

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Wycinka po nowemu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgoda Właściciela/Współwłaściciela
Wniosek na usunięcie drzew - z wyłączeniem osób fizycznych
Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym

- - - - - - - - - - - - - - -

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie numeru telefonu dla gminnego systemu powiadomień PM-SMS
Układ informacji i powiązań

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy jastrząb.
Oświadczenie o braku zaległości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek osoby fizycznej o bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb


 Gospodarka Nieruchomościami

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o zaopiniowanie wstępne projektu podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o nabycie działki w trybie bezprzetargowym

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stał się prawomocny

- - - - - - - - - - - - - - -

aktu własności ziemi, decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na skarb państwa, innego dokumentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Załączniki do sprzedaży nieruchomości rolnych:

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych przez nabywcę

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

- - - - - - - - - - - - - - -

Lista osób zakwalifikowanych do i-szego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrząb

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 
Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

Urząd Gminy Jastrząb zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Jastrząb.

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Dąbrowska, Marek Tomczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 628-48-73, 48 628-48-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Jastrząb, pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Korytarze szerokości 160 cm. Schody – szer. stopnia 114 cm, szer. między poręczami od 94 cm do 104 cm w zależności od pietra. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Loga - Ja w internecie - Gmina Jastrząb - Legalna Kultura


Gmina Jastrząb zrealizowała 10 szkoleń internetowych dla mieszkańców gminy Jastrząb w ramach Działania 3.1 “Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Obszary tematyczne w jakich wyszkoliliśmy naszych mieszkańców:
- Moje finanse i transakcje w sieci – po przeprowadzonym szkolenia mieszkańcy potrafią, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz umieją jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie.
- Kultura w sieci – po przeprowadzeniu szkoleń z tego modułu mieszkańcy potrafią bezpiecznie szukać w internecie filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak mogą wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznali podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobyli umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzieli się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
- Mój biznes w sieci- uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności poznali dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłużyło ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).
- Działam w sieciach społecznościowych – uczestnicy szkolenia nauczyli się jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter i in.), w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczyli się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczyli się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
- Rodzic w Internecie – po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy poznali źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczyli się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.
Łącznie zostało przeszkolonych 117 uczestników projektu. 

Projekt  pt. „Ja w internecie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 IMG 0001IMG 0001 1IMG 0001 11IMG 0002IMG 0002 12IMG 0005

 


Plakat - Ja w internecie

Gmina Jastrząb w dniu 11.10.2018 r podpisała umowę o powierzenie grantu nr 08/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn "Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie 100% w wysokości 89 600,00 zł

Projekt dotyczy: osób powyżej 25 roku życia, które będą mogły wziąć udział w szkoleniach o następującej tematyce:

 1. Rodzic w Internecie,
 2. Mój biznes w sieci,
 3. Moje finanse i transakcje w sieci,
 4. Działam w sieciach społecznościowych,
 5. Kultura w sieci.

 

[PDF] - Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie”

[PDF] - Formularz rekrutacyjny dla uczestników szkoleń pn „Ja w Internecie”

 


Loga - Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProjekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa