Herb Gminy Jastrząb

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2024 r.

Na podstawie art.15 ust. 2d 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

-zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2023 r.
„Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców Gminy Jastrząb – prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i juniorów”.

Członkowie komisji konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie.

Zgłoszenie kandydata do komisji nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Burmistrz Jastrzębia powoła zarządzeniem komisję konkursową do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2024 r.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji upływa w dniu 9 lutego 2024 r.

Andrzej Bracha
Burmistrz Jastrzębia