Petycje

Petycje z lat od 2016 do 2023
znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu

 

PETYCJA

II - Petycja Odrębna, o treści jak poniżej
Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów.

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK - można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolny NIK.
Przypominamy, że Wnioskodawca uzyskał dostęp do rzeczonego protokołu - na stronach WWW - nik.gov.pl o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI - i są to dostępne w sieci Internet - protokoły pokontrolne.

PETYCJA

II - Petycja Odrębna 

§2.1p) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz w oszczędności w roboczogodzinach pracy Urzędników jakie osiągają urzędy, które intensywnie i skutecznie wdrażają procesy informatyzacji, integracji oprogramowania i automatyzacji procedur co należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
§2.2p) dokonanie analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych.

PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) wnosimy o podjęcie działań mających na celu zaprzestania szkodliwego oddziaływania firm JADAR Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego RAFEX na nasze zdrowie i otoczenie, w którym żyjemy. Wyżej wymienione firmy wydobywają duże ilości kopalin na terenie gminy Jastrząb, które następnie transportują ulicą Piaskową w Jastrzębiu. Podczas transportu ciężkie pojazdy przewożące piach i żwir wzniecają ogromne ilości kurzu i niebezpiecznego dla zdrowia pyłu, który  osadza się w naszych płucach. Kurz zanieczyszcza nasze posesje, budynki mieszkalne, ogrody i nagrobki cmentarne. Wszystko pokryte jest grubą warstwą kurzu i pyłu. W okresie ciepłych miesięcy przebywanie na świeżym powietrzu grozi wdychaniem w/w zanieczyszczeń co wpływa ujemnie na nasze zdrowie. Niemożliwe jest suszenie prania, a domy i nagrobki cmentarne wymagają ciągłego sprzątania. Ponadto pojazdy jadące bez ładunku powodują duży hałas, nie tylko w ciągu dnia ale również w godzinach tzw. ciszy nocnej. Z każdy rokiem problem się nasila z uwagi na coraz większe ilości pylącego materiału, który gromadzi się przy i na drodze, którą jeżdżą pojazdy firmy JADAR i RAFEX. Już wcześniej o sytuacji informowaliśmy ustnie, ale podjęte przez Pana działania mające na celu wyczyszczenie drogi nie rozwiązały problemu.