Gospodarka odpadami

Herb Gminy Jastrząb

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że od 1 stycznia 2023 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorców, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te zostają wyłączone z systemu realizowanego  przez Gminę Jastrząb w związku z podjętą uchwałą Nr XLVI/286/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałą Nr XLVI/285/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb”.

Z dniem 1 stycznia 2023r. złożone deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych przestają obowiązywać. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę.

Herb Gminy Jastrząb

INFORMACJA

Urząd Gminy Jastrząb informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy.

Prosimy mieszkańców gminy Jastrząb, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, studiów, szkół, urodzenia się dziecka, itp.), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, oraz innych źródłach dostępnych w urzędzie gminy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy, aby do dnia 30 września 2022 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

Przypominamy również o konieczności przyklejania kodów kreskowych na worki.

Herb Gminy Jastrząb

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” w roku 2024, informujemy, że osoby fizyczne mogą wnioskować o bezpłatny odbiór zdemontowanych płyt azbestowych, za pośrednictwem gminy.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Druki wniosku są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy (Pl. Niepodległości 5) oraz na stronie internetowej www.jastrzab.com.pl

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy [LINK] - ugjastrzab.bip.org.pl/index//id/5550

Herb Gminy Jastrząb

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” w roku 2022, informujemy, że osoby fizyczne mogą wnioskować o bezpłatny odbiór zdemontowanych płyt azbestowych, za pośrednictwem gminy.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Druki wniosku są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy (Pl. Niepodległości 5)

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy [LINK] - ugjastrzab.bip.org.pl/index/index/id/3789