Rewitalizacja

Aktualny wykaz programów dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

[XLSX] - Wykaz programów (z dnia 07.05.2018)

 

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne
dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023,
które odbędą się od 03.04.2019 r. do 09.04.2019 r.

 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
  • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 03.04.2019 r. do 09.04.2019 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jastrząb oraz na portalu gminy www.jastrzab.com.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 5. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb; do Urzędu Gminy Jastrząb - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy,
  • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Jastrząb w dniach i godzinach pracy Urzędu,
  • spotkań informacyjny dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się 08.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu o godzinie 17:00.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
 
 
 
 

 

 
Raport z konsultacji:
-----------------------
 

[PDF] - Raport z konsultacji społecznych - Gmina Jastrząb

loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

Aktualny wykaz programów dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

[XLSX] - Wykaz programów (z dnia 27.04.2017)

 

loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne
dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji,
które odbędą się od 21 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach: 

  • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 21 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jastrząb oraz na portalu gminy www.jastrzab.com.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 5. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb; do Urzędu Gminy Jastrząb - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy, 
  • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Jastrząb w dniach i godzinach pracy Urzędu, 
  • spotkań informacyjny dotyczących założeń Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 21 listopada 2016 roku oraz 22 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu o godzinie 17:00.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Plakat konsultacje w sprawie rewitalizacji

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
pt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023"

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Jastrząb

Celem konsultacji jest włączenie się mieszkańców Gminy Jastrząb, przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla Gminy Jastrząb.
Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w dniu 20.09.2016 r. o godzinie 16:00

Plakat konsultacje w sprawie rewitalizacji

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
pt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023"

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Jastrząb

Celem konsultacji jest włączenie się mieszkańców Gminy Jastrząb, przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla Gminy Jastrząb.
Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w dniu 14.09.2016 r. o godzinie 16:00

loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023”

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Jastrząb poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  35 100,00 zł.

Wójt Gminy Jastrząb informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji wszelkich uwag, opinii i propozycji odnośnie tworzonego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy w pok. nr 5 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr 48/ 628-48-73

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.jastrzab.com.pl (zakładka górnego menu – „Rewitalizacja”)

loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

GRUPA BST na zlecenie Gminy Jastrząb realizuje badanie dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji do Gminnego Programu Rewitalizacji. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 19.04.2016r. zatwierdził listę projektów, rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji przez gminy województwa mazowieckiego. Wniosek o przyznanie dotacji złożony przez Gminę Jastrząb przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został umieszczony na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Gminie Jastrząb zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 35 100 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 39 000 zł.

Tytuł projektu: ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2025”.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi przede wszystkim pobudzać  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. Podejmowane inicjatywy powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Działania te w efekcie powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców,  a także  turystów i inwestorów.