Dofinansowania

 

Całkowity koszt projektów 15 954 882,25 zł
Pozyskane dofinansowania 11 166 142,61 zł

Gmina Jastrząb realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Gmina Jastrząb”, które jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach należących do Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu, polegające na wyposażeniu wind w system informacji dźwiękowej, zakupie pętli indukcyjnych oraz instalacji systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Powyższe działania wpisują się w Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu na lata 2022–2024 i stanowią kontynuacje podjętych i zrealizowanych przez urząd przedsięwzięć służących zwiększeniu dostępności usług w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących, osób starszych i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

  Tytuł Operacji: „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrząb” mająca na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej przez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej            w miejscowości Jastrząb. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr. 01293-6935-UM1311998/22 z dnia 15.04.2022 r."
gmina jastrzab
Tablica - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)" Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Beneficjent: Gmina Jastrząb ul. Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu pn.”Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej ( PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymiana źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii..

Wartość całkowita projektu  1 912 924,20 zł

Wartość dofinansowania z UE 1 244 836,55 zł

Poziom dofinansowania  79,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Jastrząb otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości  27 000,00 zł.

Zadanie polega na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania poprzez dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc opieki..

Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.

Wartość dofinansowania: 27 000,00 zł.

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nazwa zadania: „ Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich” Wartość dofinansowania : 24 000,00 zł Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.

logo maluch 2020

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

 Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich”

Wartość dofinansowania: 24 000,00 zł

Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.