logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża

mająca na celu poprawę jakości życia na wsi poprzez umożliwienie dojazd do rynku pracy poza miejscem zamieszkania, korzystanie z usług edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych. przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej na wsi a także do rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Zwiększy się możliwość połączeń lokalnych. Długość przedmiotowej operacji wynosi 0,635 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.