Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Jastrząb


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Informacja w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Deklaracja na podatek leśny.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o ustalenie:

Wniosek o ustalenie: a) warunków zabudowy b) lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykaz dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu i przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obszarze rewitalizacji, działki oznaczonej w ewidencji gruntów
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/remont/wykonanie przyłącza wodociągowego/
Protokół zakończenia i odbioru robót wodociągowych

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego   
Podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (płatny)
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


 Ochrona Środowiska

- - - - - - - - - - - - - - -

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

informacja o załącznikach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

klauzula informacyjna - załącznik wymagany do wniosku

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Wycinka po nowemu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgoda Właściciela/Współwłaściciela
Wniosek na usunięcie drzew - z wyłączeniem osób fizycznych
Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym

- - - - - - - - - - - - - - -

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie numeru telefonu dla gminnego systemu powiadomień PM-SMS
Układ informacji i powiązań

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy jastrząb.
Oświadczenie o braku zaległości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek osoby fizycznej o bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb


 Gospodarka Nieruchomościami

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o zaopiniowanie wstępne projektu podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o nabycie działki w trybie bezprzetargowym

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stał się prawomocny

- - - - - - - - - - - - - - -

aktu własności ziemi, decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na skarb państwa, innego dokumentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Załączniki do sprzedaży nieruchomości rolnych:

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych przez nabywcę

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

- - - - - - - - - - - - - - -

Lista osób zakwalifikowanych do i-szego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrząb