Dofinansowania

 

Całkowity koszt projektów 15 954 882,25 zł
Pozyskane dofinansowania 11 166 142,61 zł

Gmina Jastrząb realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Gmina Jastrząb”, które jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach należących do Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu, polegające na wyposażeniu wind w system informacji dźwiękowej, zakupie pętli indukcyjnych oraz instalacji systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Powyższe działania wpisują się w Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu na lata 2022–2024 i stanowią kontynuacje podjętych i zrealizowanych przez urząd przedsięwzięć służących zwiększeniu dostępności usług w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących, osób starszych i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

  Tytuł Operacji: „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrząb” mająca na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej przez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej            w miejscowości Jastrząb. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr. 01293-6935-UM1311998/22 z dnia 15.04.2022 r."
gmina jastrzab
Tablica - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)" Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Beneficjent: Gmina Jastrząb ul. Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu pn.”Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej ( PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymiana źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii..

Wartość całkowita projektu  1 912 924,20 zł

Wartość dofinansowania z UE 1 244 836,55 zł

Poziom dofinansowania  79,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Jastrząb otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości  27 000,00 zł.

Zadanie polega na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania poprzez dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc opieki..

Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.

Wartość dofinansowania: 27 000,00 zł.

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nazwa zadania: „ Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich” Wartość dofinansowania : 24 000,00 zł Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.

logo maluch 2020

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

 Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Gąsawach Plebańskich”

Wartość dofinansowania: 24 000,00 zł

Wartość zadania szacowna jest na kwotę: 382 788,00 zł.

 

Loga Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa - Rzeczpospolita Polska - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Jastrząb realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Beneficjent:  Gmina Jastrząb Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Dofinansowanie projektu z UE: 59 999,92 zł

www.mapadotacji.gov.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb DOFINANSOWANIE 160 287,63 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 972194,60 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb

DOFINANSOWANIE 160 287,63 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 972194,60 zł


Loga FEPR - RP - MSP - UEEFRR

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu pn.”Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu jest Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb dzięki wymianie urządzeń grzewczych.

Z projektu zostanie zamontowanych 18 kotłów na biomasę-pellet i 36 pomp ciepła w budynkach gospodarstw domowych oraz 3 pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz 1 instalacja gazowa przy PSP Gąsawy Rządowe.

Wartość całkowita projektu wyniesie 1 972 194,60 zł

Wartość dofinansowania z UE (80% kwoty netto) 1 424 778,93 zł

Wartość dofinansowania BP (9% kwoty netto) 160 287,63 zł

Wartość dofinansowania (UE+BP) 1 585 066,56 zł

Poziom dofinansowania  89%

Loga - Ja w internecie - Gmina Jastrząb - Legalna Kultura

Gmina Jastrząb w dniu 11.10.2018 r podpisała umowę o powierzenie grantu nr 08/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn „Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie 100% w wysokości 89 600,00 zł

Projekt dotyczy: osób powyżej 25 roku życia , które będą mogły wziąć udział w szkoleniach o następującej tematyce ; Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

[LINK] - Więcej informacji na temat realizacji projektu

Loga - Otwarte strefy aktywności - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program rozwoju infrastruktury sportowo-rekracyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekracyjnej O Charakterze Wielopokoleniowym OSA 2018”

Dotacja wynosi: 50 000,00 zł
Wkład własny: 50 007,00 zł
Koszt całkowity: 100 007,00 zł

Projekt dotyczy: Stworzenia zaplecza ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo rekreacyjnej. Nowy obiekt składa się z siłowni plenerowej w której skład wchodzi strefa relaksu i plac zabaw o charakterze sprawnościowym.

OSA zdjęcie 1
OSA zdjęcie 2
OSA zdjęcie 3
OSA zdjęcie 4
OSA zdjęcie 5
OSA zdjęcie 6
Loga FEPR - RP - MSP - UEEFRR

Gmina Jastrząb realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb

Celem projektu jest: stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

Planowane efekty: Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK w gminie Jastrząb będzie zmierzać do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami mieszkańców gminie, pozostanie zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez segregacja odpadów.

Całkowita wartość projektu: 668 923,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 406 960,00 zł

odbiór PSZOK zdjęcie 1
odbiór PSZOK zdjęcie 2
odbiór PSZOK zdjęcie 3
odbiór PSZOK zdjęcie 4

W dniu 05 czerwca 2019 r dokonano końcowego odbioru robót w budynku PSZOK znajdującego się przy ul Zacisznej 17 w Jastrzębiu wykonanych przez Firmę Budowlano - Usługową „WIATROBUD II” Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c. z Radomia. W ramach projektu pt: ”Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.2 Gospodarka odpadami zostało wykonane m.in. zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek „ PSZOK” z zapleczem socjalno - biurowym w którego skład wchodziła modernizacja, montaż i instalacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej instalacji, oświetlenie, ogrodzenie, wykonano powierzchnie utwardzone, zamontowano wagę samochodową z fundamentami. W ramach projektu wyposażono również pomieszczenie biurowe PSZOK. Dla celów edukacyjnych na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną.

Budowa i eksploatacja PSZOK w gminie Jastrząb zmierza do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami mieszkańców gminy. Inwestycja jest zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez segregację odpadów.

Loga Samorząd Województwa Mazowieckiego - Mazowsze Serce Polski

Boisko do piłki siatkowej

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu ,,Modernizacja Boiska do Piłki Plażowej Siatkowej Wraz z Zapleczem Sanitarno-Szatniowym. Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

Dofinansowanie w wysokości 150 000 zł
Wkład własny 50 000 zł
Całkowity koszt projektu wynosi 200 000 zł

Projekt dotyczy: zakup i montaż trybun przy boisku do piłki siatkowej plażowej oraz modernizacji niezagospodarowanego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla sportowców oraz wszystkich zainteresowanych i chcących korzystać z boiska.

boisko plażowe - zdjęcie 1
boisko plażowe - zdjęcie 2
boisko plażowe - zdjęcie 3
Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 173 656,80 zł
Wkład własny 43 414,20 zł
Całkowity koszt projektu wynosi 217 071,00 zł

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 1
Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 2
Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 3
Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu ,,Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017”

Dotacja wynosi: 544 409,78 zł,
Koszt własny: 544 409,79 zł
Koszt całkowity: 1 088 819,57 zł

Projekt dotyczy: Stworzenia zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży tj. budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. W efekcie stworzone zostaną lepsze warunki podczas zajęć wychowania fizycznego oraz do spędzania wolnego czasu.

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 1
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 2
Loga Fundusze Europejskie pProgram Regionalny - Mazowsze Serce Polski -Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna”.

Dofinansowanie 79.99% w wysokości 162 000,54 zł.
Wkład własny 84 756,41 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 246 756,95 zł.

Projekt dotyczy:  modernizacji budynku istniejącego m.in.: ocieplenie budynku, wymiany pieca grzewczego,  prac wykończeniowych, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 	 	  Gmina Jastrząb realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminie Jastrząb”   Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizacje oraz redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb.    Dofinansowanie projektu z UE: 162 000,54 PLN

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 1
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 2
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 1
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 2

Odnawialne Źródła Energii

Dofinansowanie 80% w wysokości 6 914 621,56 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 8 727 023,58 zł.

dekoracja Projekty - trójkąty

Gmina Jastrząb w partnerstwie z Gminą Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”

Celem projektu jest: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy, pomp ciepła w budynkach na obszarze gmin Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko i Powiatu Szydłowieckiego.

Dofinansowanie projektu z UE:  6 914 621,56 zł

Loga Europejski Fundusz Program Regionalny - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
www.mapadotacji.gov.pl

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 192 796,60 zł.

Wkład własny 48 199,15 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 240 995,75 zł.

Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 1
Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 2
Loga Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska - Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 na opracowanie  Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2023” 

Dofinansowanie wynosi 35 100,00 zł,

Wkład własny 3 900,00 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 39 000,00 zł,

Program ten zostanie opracowany przez Grupę BST z Katowic przy współpracy eksperta ds. rewitalizacji dr Grzegorza Gawrona z Uniwersytetu Śląskiego. Program Rewitalizacji dla Gminy Jastrząb jest niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne do projektów rewitalizacyjnych
i inwestycyjnych.

[LINK] - artykuły REWITALIZACJA

Logo programu MALUCH

Gmina Jastrząb otrzymała dotację na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb” z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” (moduł 1).

Dotacja wynosi 80% tj.  478 265,00 zł,

Wkład własny 91 837,00 zł,

Całkowity koszt projektu 570 102,00 zł,

Projekt dotyczy: Przygotowania terenu pod budowę, rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku w tym prace wykończeniowe, zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sal.

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 1
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 2
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb na lata 2015-2020. 

Dofinansowanie 75% w formie dotacji, w wysokości  6.918,75 zł,

Wkład własny – 2 306,25 zł.

Całkowity koszt dokumentu wyniósł 9 225,00 zł.

Dokument został opracowany przez firmę Anluk Consulting z Warszawy, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy oraz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest niezbędna w celu ubiegania się o fundusze unijne projektów inwestycyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększyło możliwości Gminy Jastrząb podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE w latach 2014 -2020 r. na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej, oświatowej, drogowej, termomodernizacyjne, budowy ścieżek rowerowych itp. Opracowanie i wdrożenie Planu przyczyniło się do osiągnięcia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku z działaniami zmniejszającymi emisję gazów cieplarnianych. Ponadto opracowanie Planu pozwoliło na poprawę jakości powietrza i podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2015 - 2020

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.918,75zł