Przywrócenie praw miejskich miejscowości Jastrząb

Jastrząb 2023 - nadanie statusu miasta

Jastrząb

2023 - Nadanie Statusu Miasta

 

   w 2002 roku w 2021 roku
Ludność ogółem 5074 5128
Ludność ogółem - 0-14 lat 22,1 % 17,1 %
Ludność ogółem - 15-64 lata 63,8 % 67,4 %
Ludność ogółem - 65 lat i więcej 14,1 % 15,6 %
Gęstość zaludnienia  93 94
Przyrost naturalny na 1000 ludności 3,17 - 4,11
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat 309 873
Indeks starości: osoby w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat 64 91
Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca. w m2 20,8 28,6
Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu 3,49 4,00
Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca w m3 20,8 21,3
Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 20,5 11,5
Ludność na 1 placówkę Biblioteczną 1691 1709

 

Herb Gminy Jastrząb

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O NADANIE STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI JASTRZĄB !

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych podczas zebrań z mieszkańcami według poniższego harmonogramu, u sołtysów sołectw Gminy Jastrząb oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

JASTRZĄB MIASTEM? STARAMY SIĘ O PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH Według Jana Długosza Jastrząb został założony przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca XV w 1422 roku na miejscu po wykarczowanym lesie na terytorium iłżeckim, należącym do biskupów krakowskich. Erekcję dał miastu dnia 30 września 1427 roku następca bpa Wojciecha - kardynał Zbigniew Oleśnicki . Od nazwiska założyciela Jastrząb otrzymał nazwę i herb, którego treść stanowią po dziś dzień insygnia władzy biskupiej: mitra i pastorał na czerwonym tle. Miasto lokowane zostało na prawie tzw. magdeburskim- niemieckim „Jastrząb włączony został do klucza iłżeckiego”. W roku 1435 Zbigniew Oleśnicki – kardynał, kanclerz królowej Jadwigi i biskup krakowski – miasteczko powiększył i kościół drewniany swoim kosztem wystawił. W 1422 roku dla Jastrzębia zostały nadane swobody i przywileje przez Władysława Jagiełłę w Wolborzu w oktawę Nawiedzenia NMP Chwalebnej w 1422 roku...” Król Zygmunt I w dniu św. Jana Chrzciciela w 1526 roku, ustanowił targi w każdą środę tygodnia, oraz jarmarki na św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych .  Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb, W dniu 25 czerwca 2021 r Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta: - wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta - układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki - infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów, - funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym ( Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu), dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole,szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew); Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb, W dniu 25 czerwca 2021 r Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta: - wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta - układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki - infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów, - funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym ( Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu), dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole,szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew); Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb, W dniu 25 czerwca 2021 r Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta: - wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta - układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki - infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów, - funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym ( Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu), dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole,szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew); Najczęstsze wątpliwości: 1.Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE! Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości. 2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU! Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS. 3. Co ze wzrostem opłat za wodę, śmieci, przedszkole, innych opłat lokalnych? Ustala je samorząd bez względu na status miejscowości. 4. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowych? NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW! Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) - dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców.. NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ! W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5.000 mieszkańców. NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW! Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. 5. Jaki będzie dostęp do funduszy UE? Gmina miejsko-wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie. Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową ws i na obszarach wiejskich kwalifikują się miasta liczące do 5.000 mieszkańców. 6. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych? Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi. 7. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE! Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2019 r. poz. 653 ze zm.) zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dokumentu. 8. Czy zmieni się liczba radnych? Czy potrzebne będą nowe wybory radnych i burmistrza? NIE! Liczba radnych Rady Gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy. 9. Jakie będą koszty poniesione przez administracje w związku z nadaniem statusu miasta? Będą to tylko koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (żłobek, przedszkole,GOPS, GBP) nie muszą zmieniać swoich nazw. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii! Każdy głos jest bardzo ważny!  Wójt Gminy Jastrząb  Andrzej Bracha

JASTRZĄB MIASTEM?

STARAMY SIĘ O PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH

Według Jana Długosza Jastrząb został założony przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca XV w 1422 roku na miejscu po wykarczowanym lesie na terytorium iłżeckim, należącym do biskupów krakowskich.
Erekcję dał miastu dnia 30 września 1427 roku następca bpa Wojciecha - kardynał Zbigniew Oleśnicki .
Od nazwiska założyciela Jastrząb otrzymał nazwę i herb, którego treść stanowią po dziś dzień insygnia władzy biskupiej: mitra i pastorał na czerwonym tle.
Miasto lokowane zostało na prawie tzw. magdeburskim- niemieckim „Jastrząb włączony został do klucza iłżeckiego”.
W roku 1435 Zbigniew Oleśnicki – kardynał, kanclerz królowej Jadwigi i biskup krakowski – miasteczko powiększył i kościół drewniany swoim kosztem wystawił.
W 1422 roku dla Jastrzębia zostały nadane swobody i przywileje przez Władysława Jagiełłę w Wolborzu w oktawę Nawiedzenia NMP Chwalebnej w 1422 roku...”
Król Zygmunt I w dniu św. Jana Chrzciciela w 1526 roku, ustanowił targi w każdą środę tygodnia, oraz jarmarki na św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych .

Herb Gminy Jastrząb

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb,

W dniu 25 czerwca 2021r.  Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb.

Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

 • wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta
 • układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki
 • infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów,
 • funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu),
 • dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew);

Herb Gminy Jastrząb

Zarządzenie nr 75/2021
WÓJTA GMINY JASTRZĄB
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jastrząb dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Jastrząb statusu miasta
Herb Gminy Jastrząb

Uchwała Nr XXX/198/2021
RADY GMINY W JASTRZĘBIU
z dnia 25 czerwca 2021 roku

 

w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb