Herb Gminy Jastrząb

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb,

W dniu 25 czerwca 2021r.  Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb.

Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

 • wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta
 • układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki
 • infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów,
 • funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu),
 • dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew);

 

Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania!

Od 01 września 2021r. do 31 października 2021r. na terenie Gminy Jastrząb przeprowadzone

zostaną konsultacje społeczne. Każdy mieszkaniec gminy uprawniony do głosowania będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami każdego sołectwa. Listy konsultacyjne będą również dostępne w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu - pokój nr 4.

Co prawda, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Ministrów, jednakże praktyka pokazuje, że poparcie mieszkańców może zaważyć na treści rozstrzygnięcia rządowego. Status miasta może przyczynić się do podniesienia rangi i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości i gminy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to dla Państwa łatwa decyzja. Za pośrednictwem niniejszej informacji chcemy udzielić mieszkańcom odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazać korzyści jakie nabędziemy po odzyskaniu praw miejskich.

 

Zalety uzyskania praw miejskich:

 • powrót do wielowiekowej tradycji i historii;
 • aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i dla obszarów wiejskich do 5 tys. mieszkańców;
 • większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne;
 • wzrost rangi i znaczenia Gminy Jastrząb w powiecie i w województwie;
 • wzrost atrakcyjności turystycznej Jastrzębia- zwiększenie możliwości promocji Miasta i Gminy;

 

Najczęstsze wątpliwości:

 1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!
  Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.
 2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU!
  Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
 3. Co ze wzrostem opłat za wodę, śmieci, przedszkole, innych opłat lokalnych?
  Ustala je samorząd bez względu na status miejscowości.
 4. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowych? NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW!
  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) - dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców..
  NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ!
  W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5.000 mieszkańców.
  NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!
  Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.
 5. Jaki będzie dostęp do funduszy UE?
  Gmina miejsko-wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie.
  Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się miasta liczące do 5.000 mieszkańców.
 6. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?
  Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi.
 7. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!
  Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2019 r. poz. 653 ze zm.) zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dokumentu.
 8. Czy zmieni się liczba radnych? Czy potrzebne będą nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!
  Liczba radnych Rady Gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców.
  W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.
 9. Jakie będą koszty poniesione przez administracje w związku z nadaniem statusu miasta?
  Będą to tylko koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, GBP) nie muszą zmieniać swoich nazw.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O NADANIE STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI JASTRZĄB !

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych podczas zebrań z mieszkańcami według poniższego harmonogramu, u sołtysów sołectw Gminy Jastrząb oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

 

L.p.

Obwód konsultacyjny

( sołectwo)

Termin

konsultacji

Miejsce przeprowadzenia konsultacji

1.

Jastrząb

10.10.2021

Godz. 14.00

Świetlica Środowiskowa
w Jastrzębiu

2.

Kuźnia, Kolonia Kuźnia

10.10.2021

Godz. 16.00

Świetlica Wiejska w Kolonii Kuźnia

3.

Wola Lipieniecka Mała,

Wola Lipieniecka Duża

10.10.2021

Godz.18.00

Świetlica OSP w Woli Lipienieckiej Małej

4.

Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe - Niwy

17.10.2021

Godz. 14.00

Świetlica Wiejska w Gąsawach Rządowych

5.

Śmiłów, Orłów

17.10.2021

Godz.16.00

Świetlica Środowiskowa
w Jastrzębiu

6.

Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Nowy Dwór

17.10.2021

Godz.18.00

Świetlica Wiejska w Lipienicach Dolnych

W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując wyraz:

a) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Jastrząb,

b) „NIE” – jestem przeciwny,

c) „0” – wstrzymuję się od głosu

Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania!

KAŻDY GŁOS JEST BARDZO WAŻNY !

                                                                                              Wójt Gminy Jastrząb

                                                                                              /-/ Andrzej Bracha