loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023”

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Jastrząb poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  35 100,00 zł.

Wójt Gminy Jastrząb informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji wszelkich uwag, opinii i propozycji odnośnie tworzonego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy w pok. nr 5 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr 48/ 628-48-73

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.jastrzab.com.pl (zakładka górnego menu – „Rewitalizacja”)