Herb Gminy Jastrząb
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jastrząb

Ogłasza I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb.
 
Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Jastrząb - Sala konferencyjna.

System informacji przestrzennej - graficzny wykaz działek

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

w  m2

Nr Księgi Wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie terenu

Cena  wywoławcza nieruchomości
i wadium

PLN

1.

365/10

1179

RA1S/00011086/1

Jastrząb,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej” – symbol MU Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb  podjęła uchwałę XX/144/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb. Działka nr ew. 365/15 znajduje się w podobszarze Jastrząb.

 

72 300,00

wadium

7 230,00

2.

365/11

1092

RA1S/00011086/1

Jastrząb,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to około 60% jej powierzchni to „Obszary proponowane do zalesienia” – symbol ZLD. Pozostała część działki to „Obszary Leśne” – symbol ZL.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb  podjęła uchwałę XX/144/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb. Działka nr ew. 365/11 znajduje się w podobszarze Jastrząb. 

67 000,00

wadium

6 700,00

3.

365/12

1092

RA1S/00011086/1

Jastrząb,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to i około 40% jej powierzchni to „Obszary proponowane do zalesienia” – symbol ZLD. Pozostała część działki to „Obszary Leśne” – symbol ZL Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb  podjęła uchwałę XX/144/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb. Działka nr ew. 365/12 znajduje się w podobszarze Jastrząb. 

67 000,00

wadium

6 700,00

4.

365/13

1092

RA1S/00011086/1

Jastrząb,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary Leśne” – symbol ZL Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb  podjęła uchwałę XX/144/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb. Działka nr ew. 365/13 znajduje się w podobszarze Jastrząb.

 

67 000,00

wadium

6 700,00

5.

365/14

1092

RA1S/00011086/1

Jastrząb,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej” – symbol MU Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb  podjęła uchwałę XX/144/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb. Działka nr ew. 365/14 znajduje się w podobszarze Jastrząb.

 

67 000,00

wadium

6 700,00

Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. o godz. 10°°
w Urzędzie Gminy Jastrząb - Sala Konferencyjna.

      

W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:

 • wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 30 kwietnia 2021 przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 74 9115 0002 0080 0800 8961 0027;
 • w tytule przelewu należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium oraz okazać komisji przetargowej w dniu przetargu;
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 • pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu,  unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym;
 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) posiadają dokument potwierdzający tożsamość uczestnika postępowania przetargowego;
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim przystępują do przetargu wspólnie lub posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości;
 • osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis
  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

Procedury przetargowe:

 • osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem umowy sprzedaży pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licytacji wraz z podatkiem VAT 23% .                                        
 • organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)
 • komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 • szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrząb pokój Nr 25 , tel. (48) 6284872.

 

 [PDF] - załącznik nr 1 - ogłoszenie I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb