Wizualizacja - działki Nowy Dwór

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ JASTRZĘBIA

OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY JASTRZĄB

 

Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu - Sala Konferencyjna.

 

   

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

w  m2

Nr Księgi Wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie terenu

Cena  nieruchomości i wadium

PLN

1.

158/5

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór, gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary rolne” – symbol R.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki.  

 

34 960,00

wadium

3 496,00

2.

158/6

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to Obszary rolne” – symbol R.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki

36 160,00

wadium

3 616,00

3.

158/7

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary rolne” – symbol R. Na terenie działki przewidziano realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu komunikacji drogowej tj. projektowana droga klasy głównej KD-G-P. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej 727 został w niniejszym Studium uwzględniony zgodnie z planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. i przedstawiony w sposób orientacyjny.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki

36 160,00

wadium

3 616,00

4.

158/8

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to ok. 25% jej powierzchni „Obszary rolne” – symbol R, pozostała część działki to „Obszary usług” – symbol U. .  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki

36 160,00

wadium

3 616,00

5.

158/9

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary usług” – symbol U.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki

36 160,00

wadium

3 616,00

6.

158/11

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary rolne” – symbol R.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki

36 000,00

wadium

3 600,00

7.

158/13

1215

RA1S/00031694/2

Nowy Dwór,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary rolne” – symbol R. Na terenie działki przewidziano realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu komunikacji drogowej tj. projektowana droga klasy głównej KD-G-P. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej 727 został w niniejszym Studium uwzględniony zgodnie z planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. i przedstawiony w sposób orientacyjny.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25  Ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła  uchwały w odniesieniu do w/w działki.

37 200,00

wadium

3 720,00

 

Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu - Sala Konferencyjna.

W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:

 • wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 10 listopada 2023 przelewem na konto Urzędu Miejskiego Nr 74 9115 0002 0080 0800 8961 0027;
 • w tytule przelewu należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium oraz okazać komisji przetargowej w dniu przetargu;
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 • pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu,  unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym;
 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) posiadają dokument potwierdzający tożsamość uczestnika postępowania przetargowego;
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim przystępują do przetargu wspólnie lub posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości;
 • osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis
  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz
  z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

Procedury przetargowe:

 • osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem umowy sprzedaży pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licytacji wraz z podatkiem VAT 23%.
 • organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Jastrzębia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)
 • komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 • szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu pokój Nr 9, tel. (48) 6284870.2

 

 

[LINK] - ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu