Wizualizacja - działki Lipienice Górne

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ JASTRZĘBIA

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY JASTRZĄB

 

Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się dnia 23 lipca 2024 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu - Sala Konferencyjna.

 

   

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

w  m2

Nr Księgi Wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie terenu

Cena  nieruchomości

i wadium

PLN

1.

586/2

3755

RA1S/00031927/5

Lipienice

Górne,
gm. Jastrząb

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony  przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93  z  dnia 6  lipca 1993 r. i ogłoszoną  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z  dnia 30 sierpnia 1993 r.)  przestał  obowiązywać  z mocy prawa  z  dniem 1  stycznia  2004 r.

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to Obszary  rolne” – symbol R.  Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Rada Miejska w Jastrzębiu nie podjęła  Uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji Gminy Jastrząb.

12 000,00

wadium

1 200,00

Nieruchomość nie są obciążona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 lipca 2024 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu - Sala Konferencyjna.

      

W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:

 • wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 18 lipca 2024 przelewem na konto Urzędu Miejskiego Nr 74 9115 0002 0080 0800 8961 0027;
 • w tytule przelewu należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium oraz okazać komisji przetargowej w dniu przetargu;
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 • pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu,  unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym;
 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) posiadają dokument potwierdzający tożsamość uczestnika postępowania przetargowego;
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim przystępują do przetargu wspólnie lub posiadają upoważnienie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości;
 • osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis
  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz
  z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

Procedury przetargowe:

 • osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem umowy sprzedaży pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licytacji .
 • organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości
  o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Jastrzębia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)
 • komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 • szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu pokój Nr 9 , tel. (48) 6284870.

 

[LINK] - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu - Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanych będącej własnością Gminy Jastrząb