Loga - Fundusze Europejskie Program Regionalny - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w związku z zakończeniem Projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Jastrząb”, realizowanego w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w dalszym ciągu ogłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych,  co najmniej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu, tel. 48/ 628-48-77

[PDF] - treść ogłoszenia