Nieodpłatna pomoc prawna - od stycznia na terenie powiatu szydłowieckiego

Wójt Gminy Jastrząb informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Szydłowiecki od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Szydłowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w następujących punktach:Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci według harmonogramu:

§ w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – w godz. od 15.00 do 19.00

§ w środy – w godz. od 08.00 do 12.00.

Punkt nr 2 usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynku:

§ Urzędu Gminy w Jastrzębiu pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 12.00 – 16.00 w pokoju nr 1 na parterze.

§ Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00

§ Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w środę w godz. 12.00 – 16.00

§ Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w czwartek w godz. 11.00 – 15.00

§ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w piątek w godz. 10.00 – 14.00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty pomocy prawnej nie podlegają rejonizacji, co oznacza, że każda osoba uprawniona do uzyskania takiej pomocy otrzyma ją w dowolnym punkcie.